• Najlepsze Pompy Ciepła | Vikersønn
  • Dział handlowy: +48 731 885 996

Dofinansowanie i dotacje

Dofinansowanie i dotacje

Gdzie można uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Vikersønn realizuje kompleksowe usługi montażu ogrzewania geotermalnego oraz pomaga w uzyskaniu dofinansowania na pompy ciepła.

Samorząd gminny i powiatowy

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu. W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie.

Dotacje do 50% na pompę ciepła i wykonanie dolnego źródła udziela np. Miasto Stołeczne Warszawa. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji związanych z ochrona powietrza oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej okreslone są w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/365/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 roku. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w terminie do 31 maja roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji.

W tej chwili kilkanaście samorządów w Polsce prowadzi podobne programy. Zachęcamy do dowiadywania się w gminach i powiatach czy na Państwa terernie jest możliwość tego typu dotacji.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie można otrzymać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wspierają projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie.

Dotacje do 30% na Mazowszu z WFOŚiGW

województwie mazowieckim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił program „Zakup i montaż pomp ciepła” w formie dotacji. Przewidywana alokacja środków wynosi 1 000 000 zł. Data rozpoczęcia naboru wniosków to 15 marca 2013 roku i trwa do wyczerpania środków.

Program jest sierowany do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania posiadających:
a) prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym,
b) prawo do dysponowania budynkiem w budowie tj. posiadające prawomocne pozwolenie na budowę budynku w którym ma być zamontowana pompa ciepła.

Koszty kwalifikowane:

  • koszt zakupu i montażu nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy,
  • koszt innych materiałów i urządzeń, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji,
  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej,
  • podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów,
  • do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wydatki poniesione po 02.01.2013 r. Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać jedynie wydatki poniesione po dacie decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie.

Inną możliwością w województwie mazowieckim we współpracy z WFOŚiGW jest dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła, odwierty wraz z projektem oraz wykonanie ogrzewania podłogowego. Beneficjenci mogą uzyskać dotacje jako częściową dopłatę do oprocentowania kredytu bankowego w wysokości nie wyższej niż 4% wartości kredytu lub częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wysokości do 30% kwoty.

Dotacje w Łódzkiem

W województwie łódzkim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi Program Priorytetowy nr 3 dotyczący ograniczenia niskiej emisji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pula środków na realizację Programu wynosi 8 400 000 zł na lata 2013-2015. Nabór Wniosków w roku 2013 trwa tylko do 30 września. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż pompy ciepła wraz z dolnym źródłem oraz pracami przyłączeniowymi w pomieszczeniu grzewczym.

Dofinansowanie wynosi do 40% inwestycji i wypłacane jest w formie dopłaty do kredytu zaciągniętego w bankach współpracujących z WFOŚ. Fundusz spłaca 40% zadłużenia z tytuły kredytu otrzymanego na ten cel – resztę można spłacić od razu lub spłacać dalej kredyt.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dopłaty NFOŚiGW do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Koszty kwalifikowane mogą objąć między innymi zakup i montaż instalacji ogrzewania (w tym pompy ciepła), materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Ważne jest też to, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Więcej informacji w artykule „Dopłaty do domów energooszczędnych„.


Zielony kredyt

Można też starać się o tzw. zielone kredyty o bardzo niskiej marży na prywatne, zielone inwestycje. Oferują je banki WBK, BGŻ czy BOŚ.


Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwia inwestorom ubieganie się o tzw. „premię termomodernizacyjną„. Beneficjentami mogą być m.in. osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalne, np. domy jednorodzinne. Wysokość premii to 20% wykorzystanego kredytu. Ustala się ją na podstawie audytu energetycznego. Kwota nie może jednak przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. O premię można się ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej oraz w Banku Ochrony Środowisk.